Nyereményjáték szabályzat

Bevezető

A doapp Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2.; cégjegyzékszáma: 01-09-372274; továbbiakban: „Társaság”) a saját FacebookésInstagramoldalán nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez, melynek részvételi feltételeit és szabályaitaz alábbiak szerint határozza meg a Társaság (továbbiakban: „Szabályzat”).

I. A Nyereményjáték szervezője

A Nyereményjáték szervezője a doapp Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2., cégjegyzékszám: 01-09-372274,adószám: 28749141-2-41, képviseli: Sipos Péter ügyvezető önállóan, továbbiakban: „Szervező”).

A Szabályzat és a Szervező elérhetőségei:

Weboldal: do.hu

Facebook oldal: facebook.com/doapphu

Instagram oldal: instagram.com/doapp_hu

E-mail: info@do.hu

A Szabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

II. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt veszminden olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a Szervező által a www.do.huweboldalon, illetve a Szervező által üzemeltetett doapp megnevezésű Applikációban közzétett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) 1.2. b) pontjában meghatározottaknak megfelel,és a Szervező által üzemeltetett doapp megnevezésű Applikációbaaz ÁSZF 2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az első kettőszáz regisztráltközött szerepel(továbbiakban: „Regisztráltak”).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:

− a Szervező tagjai, vezető tisztségviselője, a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állószemélyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló2013.évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjai szerinti hozzátartozói (továbbiakban együttesen: hozzátartozók);

− egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek, valamint azok hozzátartozói.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt arésztvevőt, és vele szemben polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást alkalmazzon, aki

− a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, a Szervező weboldalának, facebook, instagram vagy twitter oldalának feltörésével, illetve egyéb, nem tisztességes útonkíván a Nyereményjáték során tisztességtelen előnyhöz jutni; és/vagy

− más résztvevő regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg; és/vagy

− a Szervezőre nézve sérelmes, jó hírnév csorbítására alkalmas, becsmérlő, negatív vagy egyéb módon aSzervezőt hátrányos színben feltüntetőkijelentést tesz.

III. A Nyereményjáték tárgya és időtartama

A Nyereményjáték 2020. november 10. 00:00 órától a Szabályzat II. pontjában foglalt első kettőszáz Regisztrált számának eléréséig, de legkésőbb 2021. január 31. 00:00 óráig tart. 

A Regisztráltak a Szabályzat II. pontjában foglaltaknak megfelelő regisztrációval a jelen Szabályzatot is kifejezetten elfogadják, egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyereményjátékban, így a sorosláson is részt vesznek, különös tekintettel arra, hogy Regisztráltaknak a Nyereményjátékban történő részvételből kizárólag előnyük származik.

A Szervező az első kettőszáz regisztrált felhasználó között, illetve amennyiben a Regisztráltak száma a kettőszázat nem éri el, úgy a 2021. január 31. 00:00 óráig regisztráltak között egy Huawei P30 Lite okostelefont és egy hozzá tartozó IAG Plasma case tokot sorsol ki (továbbiakban: Nyeremény).

A Szervező a Nyereményjáték nyertesét legkésőbb 2021. február 28-án értesítiés a regisztrációkor megadott nevét a weboldalon, a facebookon és az instagramon közzé teszi.

A Szervező a nyereményt legkésőbb 2021. április 30-ig posta vagy csomagküldő szolgálat útján eljuttatja a Nyereményjáték nyertesének.

IV. Sorsolás, a Nyeremény átadása

A Nyeremény sorsolása a Szervező székhelyén, gépi úton történik kettő tanú jelenlétében.

A Szervező a Nyeremény esetében a weboldalán, facebookésinstagram oldalán közzéteszi a nyertes Regisztrált (továbbiakban: „Nyertes”) nevét, lakóhelyéből/székhelyéből a település nevét, egyúttal a Nyertest közvetlenül a doapp Applikáción, valamint a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti.

Amennyiben a Nyertes a fenti értesítés Szervező általi kiküldésétől számított 5 napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot,úgy a Szervező a Nyeremény tekintetében a soron következő Nyertest (továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a fentiekben részletezett módon a Nyereményről. A Pótnyertesre a Nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak.

Szervező kizárja annak a lehetőségét, hogya Nyertes vagy a Pótnyertes az 5 napos jelentkezési határidő lejártát követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre és ezzel kapcsolatban a Szervezővel szemben bármilyen igényt terjesszen elő.

Szervező a Nyereményt legkésőbb 2021. április 30-ig postai szolgáltató vagy csomagküldő szolgálat útján eljuttatja a Nyertesnek (Pótnyertesnek) a regisztrációkor megadott lakcímre/székhely címére. A Nyertes (Pótnyertes) köteles a Nyeremény átvételét követően haladéktalanul annak minőségét ellenőrizni. Szervező a Nyeremény sértetlenségéért kizárólag annak postára adásáig/csomagküldő szolgálat részére történő átadásáig vállal felelősséget.

A Nyeremény sem a Nyertes, sem a Pótnyertes részéről harmadik személy részére át nem ruházható.

Valamennyi Nyertes, Pótnyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint sor kerülhessen.

V. Felelősség

A Szervező semminemű felelősséget nem vállal azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szabályzatban szereplő weboldal, facebook, instagramoldalak, valamint a doapp Applikáció bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező semminemű felelősséget nem vállal a Nyereménynek a IV. pontban részletezettekszerinti, a Nyertes (Pótnyertes) részére történő kiszállítása során a postai szolgáltató vagy acsomagküldő szolgálat által a Nyereményben okozott esetleges károkért.

VI. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek viselése

A Nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét a Nyertes (Pótnyertes) viseli.

VII. Személyes adatok kezelése

A Szervező minden személyes adatot, mely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezel.

A Regisztráltak a doapp Applikációba történő regisztrációjukkal jelen Szabályzatot kifejezetten elfogadják, hozzájárulásukat adva ahhoz, hogy személyes adataikat a Szervező a Nyereményjáték során a célnak megfelelően, valamint a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben kezelje.

A Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy nevét és lakóhelye/székhelye településének nevét a Szervező a sorsolást követően nyilvánosságra hozza.

A Regisztráltak személyes adatait a Szervező harmadik személyeknek nem adja tovább.

VIII. Záró rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges kiegészítést, módosítást, visszavonást a weboldalán, facebook, instagramoldalán teszi közzé.