Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a doapp Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett „doApp” megnevezésű alkalmazásban (továbbiakban: Applikáció) érhető el, mely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), illetve kivitelező (továbbiakban: Kivitelező) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. A Megrendelő és a Kivitelező az Applikációban történő regisztrációval elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a regisztráció előtt figyelmesen tanulmányozza át. Az ÁSZF a Szolgáltató www.do.hu címen hozzáférhető Weboldalán és az Applikációban érhető el.

A Szolgáltató adatai:

 • Cégjegyzékszám: 01-09-372274
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Székhely: 1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2.
 • Adószám: 28749141-2-41
 • Bankszámlaszám: 11703051-21456482-00000000
 • Postacím: 1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2.
 • Email cím: info@do.hu
 • Honlap: www.do.hu

A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató mindenkori székhelye.

1. Általános rendelkezések, a szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A Szolgáltató és a Megrendelő, valamint a Szolgáltató és a Kivitelező közötti szerződés elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó rendelkezései vonatkoznak.

1.2. Fogalommeghatározások.

1.2. a) Megrendelő: Az a felhasználó, aki abból a célból regisztrál az Applikációban, hogy azon keresztül, a Szolgáltató közreműködésével ajánlatot kérhessen az Applikációban szintén regisztrált Kivitelezőtől.

1.2. b) Kivitelező: Az az épületkarbantartási, épületgépészeti, renoválási és minden egyéb, az Applikációban kiválasztható szakterületet a munkavégzéshez szükséges hatósági és egyéb engedély birtokában végző, az adott munkakör ellátásához megfelelő végzettséggel/képesítéssel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki az Applikációban abból a célból regisztrált, hogy a Szolgáltató közreműködésével a leadott megrendelői ajánlatkérésekre ajánlatot adhasson.

1.2. c) Kényelmi díj: A Szolgáltató szolgáltatásáért a Megrendelő által fizetendő összeg, mely a Megrendelő ajánlatkérésére érkezett, a Megrendelő által elfogadott ajánlatban rögzített munkadíjnak a 7%-a, de legalább 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint, legfeljebb 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint.

A Szolgáltató az Applikáción keresztül befogadja a Megrendelő építési, épületkarbantartási és javítási ajánlatkéréseit (továbbiakban: megrendelői ajánlatkérés), majd azokat az Applikáción keresztül elérhetővé teszi a Kivitelező részére, aki a megrendelői ajánlatkérésekre az Applikáción keresztül ajánlatot tehet. Szolgáltató az adott megrendelői ajánlatkérésre érkezett kivitelezői ajánlatokat – az azonnali ajánlatkérések kivételével – összegyűjti, majd azokat – az 1.3. pontban rögzített mértékű kényelmi díj összegével növelten - a Megrendelő részére továbbítja. Az ajánlatkérésnek a Megrendelő általi, Applikációban történő feladását követően a Megrendelőnek és a Kivitelező(k)nek lehetőségük van az Applikáción keresztül történő üzenetváltásra az ajánlatkérés/ajánlat pontosítása/tisztázása céljából.

Az Applikációban a Megrendelő által opcionálisan kiválasztható úgynevezett „Azonnali ajánlatkérés” esetén a Szolgáltató nem végzi el a kivitelezői ajánlatok összegyűjtését, hanem – tekintettel a megrendelői ajánlatkérés soron kívüli jellegére – a megrendelői ajánlatkérésre érkezett kivitelezői ajánlato(ka)t a Megrendelő részére haladéktalanul továbbítja.

1.3. A Szolgáltató és a Megrendelő között vállalkozási szerződés jön létre, melynek keretein belül Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelői ajánlatkéréseket az Applikációban kezeli, azokat – az azonnali ajánlatkérések kivételével – összegyűjti, rendszerezi és a megrendelői ajánlatkérésnek megfelelő kivitelezői ajánlatokat – az 1.2. c) pontban rögzített mértékű kényelmi díj összegével növelten - a Megrendelő részére továbbítja. A Megrendelő a Szolgáltató tevékenységéért kényelmi díj fizetésére vállal kötelezettséget, és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, tisztában van azzal, hogy a kényelmi díj a Szolgáltató részére, a Kivitelező munkadíján felül jár.

A Szolgáltató és a Kivitelező között vállalkozási szerződés jön létre, melynek keretein belül Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelői ajánlatkéréseknek megfelelő kivitelezői ajánlatokat az Applikációban kezeli, azokat – az azonnali ajánlatkérésekre adott ajánlatok kivételével – összegyűjti, rendszerezi és a megrendelői ajánlatkérésnek megfelelő kivitelezői ajánlatokat – az 1.2. c) pontban rögzített mértékű kényelmi díj összegével növelten - a Megrendelő részére továbbítja.

A jelen pontban foglalt vállalkozási szerződések vonatkozásában az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

1.4. Az 1.3. pontban meghatározott szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a Megrendelő ajánlatkéréseinek, illetőleg a Kivitelező ajánlatainak adataival. A szerződés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Korábbi ajánlatkéréseim", „Korábbi ajánlataim” menüpontok alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.5. Mind a Megrendelő, mind a Kivitelező az Applikáción keresztül minőségi visszajelzést adhat a teljesítésekről, a Megrendelő értékelheti a Kivitelező által elvégzett munka minőségét, továbbá a kivitelező is értékelheti a megrendelőt. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. Minőségbiztosítási okokból a visszajelzés minden regisztrált Megrendelő és Kivitelező számára elérhetővé válik.

A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésekben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja a jogot bármely Megrendelő és Kivitelező regisztrációjának törlésére, vagy a Megrendelő/Kivitelező által közölt visszajelzés vagy egyéb információ törlésére, amennyiben a visszajelzés vagy egyéb információ jogellenesnek vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősül, vagy a Ptk. által nevesített személyiségi jogokat sért, így különösen, ha a visszajelzés:

 • obszcén, közönséges nyelvezetű vagy bárki megbotránkoztatására alkalmas;
 • célja egyértelműen a Szolgáltató ellehetetlenítése, rossz színben való feltüntetése;
 • bármely más céggel kapcsolatos, nem nyilvános adatot tartalmaz, ideértve a Szolgáltatót is;
 • olyan személyes adatot tartalmaz, melynek kezeléséhez a jelen Általános Szerződési Feltétel elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban a Felhasználó nem járult hozzá (például pontos név, cím, telefonszám vagy e-mail cím).

Mind a Megrendelő, mind a Kivitelező kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik mások személyiségi jogát vagy jóhírnevét sértő tartalmú visszajelzésért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni kárt és/vagy nem vagyoni hátrányt.

1.6. A Szolgáltatást minden nagykorú, a Ptk. 2:8. § (1) bekezdésének értelmében cselekvőképes természetes személy, továbbá minden, Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben az Applikációban érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Kivitelezői oldalon kizárólag olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó regisztrálhat, aki/amely számlaképes, továbbá amennyiben az elvégzendő munka jogszabály, vagy hatósági határozat erejénél fogva engedélyköteles, úgy a szükséges engedéllyel rendelkezik.

2. Regisztráció, a szerződés tartalma

2.1. A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag regisztrált Megrendelő és Kivitelező számára lehetséges. A regisztráció ingyenes. Mind a Megrendelő, mind a Kivitelező minden esetben a saját maga által megadott e-mail címmel és jelszóval regisztrálhat. A Szolgáltató jóváhagyását követően a regisztráció megerősítése és véglegesítése szükséges, mely a Kivitelező által megadott e-mail címre küldött link útján teljesíthető.

2.2. A regisztráció során az űrlap kitöltésekor a Megrendelő részéről a következő adatok megadása szükséges:

 • e-mail cím
 • jelszó

Az első ajánlatkérés során a Megrendelőnek a fentieken túl az alábbi adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • születési hely, idő
 • lakcím
 • telefonszám
 • adószám*
 • cégjegyzékszám/nyilvántartási szám*

(A csillaggal jelzett mezők kitöltése kizárólag jogi személy Megrendelő esetében szükséges és kötelező.)

2.3. A regisztráció során az űrlap kitöltésekor a Kivitelező részéről a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név/cégnév
 • lakcím/székhely
 • e-mail cím
 • adószám*
 • cégjegyzékszám*
 • egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási azonosító
 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó telefonszáma

2.4. A regisztráció során az űrlap kitöltésekor a Kivitelezőnek lehetősége van magáról logót feltölteni.

2.5. A Kivitelező a sikeres regisztrációt követően az Applikációban a „Beállítások”>”Vállalkozás beállítások” menüpontban megadja a működési területét (hol végez kivitelezői munkálatokat), valamint a szakterületét (ács, asztalos, bádogos, esztergályos, stb.).

A Kivitelező a kivitelezői kategóriában tett nyilatkozatát bármikor módosíthatja az Applikáción keresztül, a kivitelezői kategóriáit bővítheti, illetve szűkítheti, azonban a kivitelezői kategória módosítása esetében szavatol azért, hogy a módosított kivitelezői kategória esetében is fennállnak a vele szemben az 1.2. b) pontban rögzített feltételek, tehát a kiválasztott szakterületen a munkavégzéshez szükséges hatósági és egyéb engedéllyel, az adott munkakör ellátásához megfelelő végzettséggel/képesítéssel rendelkezik.

A Ptk. 6:148. § (1) bekezdésének értelmében, amennyiben a Kivitelező a megrendelői ajánlatkérés teljesítéséhez más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Kivitelező ezen rendelkezést az ÁSZF elfogadásával magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

2.6. Mind a Megrendelő, mind a Kivitelező kizárólag saját adatait adhatja meg az Applikációban. A sikeres regisztrációhoz mind a Megrendelőnek, mind a Kivitelezőnek az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Megrendelő és a Kivitelező is kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését értelmezően elolvasta, megértette. Megrendelő és Kivitelező egyúttal kijelenti, hogy a Szolgáltató által elérhetővé tett, általa megismert ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.7. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő, illetve a Kivitelező felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely az Applikációban megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

2.8. A Megrendelő és a Kivitelező oldalán a Szolgáltatás teljesítése során esetlegesen bekövetkezett olyan hibáért, kárért, mely a Megrendelő vagy a Kivitelező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza, a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. Mind a Megrendelő, mind a Kivitelező köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő vagy a Kivitelező jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.9. A Szolgáltató a sikeres regisztrációról a Megrendelő/Kivitelező részére a sikeres és hiánytalan regisztrációtól számított 24 órán belül visszaigazoló üzenetet küld az Applikációban. A visszaigazoló e-mailben feltüntettet linkről a Megrendelő/Kivitelező közvetlenül eléri az Applikációt, melyet a regisztrációkor megadott jelszóval és adatokkal azonnal használhat.

2.10. Az 1.3. pontban meghatározott kényelmi díj akkor válik esedékessé, amikor a megrendelés teljesítését mind a Megrendelő, mind a Kivitelező jóváhagyta. A Kivitelező jóváhagyását követően 24 órán belül a Megrendelő szintén köteles jóváhagyni a teljesítést, vagy a Kivitelező munkájával szemben panaszt előterjeszteni. A panasz benyújtását követően a panasz kivizsgálására elsőként a Kivitelezőt kell felhívni. Amennyiben a Kivitelező a panaszt nem tartja megalapozottnak, vagy annak kivizsgálását megtagadja, olyan, műszaki, építőmérnöki, vagy építészmérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkező személy kijelölésére kerül sor a Szolgáltató által, aki független szakértőként a panaszt kivizsgálja.

Amennyiben a fentiekben részletezett független szakértő szakvéleményét akár a Megrendelő, akár a Kivitelező, esetleg mind a Megrendelő, mind a Kivitelező vitatja, úgy lehetőség van az Igazságügyi Minisztérium által vezetett Igazságügyi szakértői Névjegyzékben szereplő igazságügyi építész-szakértő bevonására. A panaszrendezéssel kapcsolatos minden költség azt a Megrendelőt/Kivitelezőt terheli, aki/amely a panaszt eredménytelenül terjesztette elő, vagy az előterjesztett panaszt eredménytelenül vitatta. A panaszkezelésért – ideértve különösen a megfelelő képesítéssel rendelkező független szakértővel, továbbá az igazságügyi építész-szakértővel kapcsolatos közvetett szolgáltatást - a Szolgáltató külön díj felszámítására jogosult, mely a kényelmi díjának további 1%-a.

Szintén panasz terjeszthető elő a Megrendelő részéről, amennyiben a Kivitelező egyáltalán nem, vagy az ajánlatban foglalt időponthoz képest késve kezdte meg/fejezte be az ajánlatban vállalt munkálatokat.

A Kivitelező részéről panasz terjeszthető elő, amennyiben a Megrendelő egyáltalán nem, vagy a megrendelői ajánlatkérésben foglalt időponthoz képest késve adta át a munkavégzés helyét. Szintén panaszt terjeszthet elő a Kivitelező, amennyiben a Megrendelő a munkavégzés helyét a Kivitelezőnek nem munkavégzésre alkalmas állapotban adta át.

3. Megrendelés

3.1. A Megrendelő megrendelői ajánlatkérését a Szolgáltató kizárólag az Applikáción regisztrált Megrendelőtől, és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendelői ajánlatkéréshez szükséges és kötelező valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

3.2. A megrendeléshez szükséges adatok az alábbiak:

 • Munkavégzés helye, amennyiben az a regisztrációkor megadott lakcímtől eltér;
 • A megrendelés tárgyát képező, elvégzendő munkaálatok helyszínének pontos címe (ezen adat kizárólag azon Kivitelező előtt válik ismertté, akinek az ajánlatát a Megrendelő elfogadja);
 • A megrendelés fő kategóriájának kiválasztása;
 • A megrendelés tárgyának lehetőség szerinti legegzaktabb leírása;
 • A megrendelés tárgyáról készült képfelvétel (pl.: burkolandó felületről, festendő felületről, cserélendő, javítandó nyílászáróról, stb.);
 • Nyilatkozat a Megrendelő részéről, hogy megrendelésére milyen határidőn belül kér kivitelezői ajánlatot, mely határidő egyben az ajánlati kötöttség ideje is;
 • Nyilatkozat a Megrendelő részéről, hogy a megrendeléssel érintett építési, épületkarbantartási és javítási szolgáltatás Kivitelező részéről történő elvégzését milyen határidőn belül kívánja (a határidő a kivitelezői ajánlatnak a Megrendelő részéről történő elfogadásától számítandó);
 • Amennyiben a megrendelés jellegéből következik (pl.: hideg,- melegburkolati szolgáltatás), a megrendeléssel érintett felület nagyságának legalább nagyságrendileg történő megadása;

3.3. Amennyiben egy megrendelői ajánlatkérésre a Megrendelő által az Applikációban megadott határidőn belül nem érkezik kivitelezői ajánlat, úgy a Megrendelő megrendelését ismételten a Szolgáltatónál változatlanul feladhatja. Egy Megrendelő egyidejűleg legfeljebb öt megrendelői ajánlatkérést tehet közzé az Applikációban. Amennyiben a megrendelői ajánlatkérésre egy vagy több ajánlat érkezik, a Megrendelőnek és a Kivitelező(k)nek lehetőségük van üzenetváltás útján a megrendelői ajánlatkérést pontosítani annak érdekében, hogy a Kivitelező(k) a lehető legpontosabb megrendelői ajánlatkérés ismeretében adhassák meg ajánlatukat. Helyszíni felmérésre nincs lehetőség. Amennyiben a munkavégzés megkezdésekor, a munkavégzés helyén a Kivitelező azzal szembesül, hogy a megrendelői ajánlatkéréshez képest olyan, a Kivitelező ajánlatát lényegesen befolyásoló tényező, körülmény, szükségessé vált munkafolyamat merül fel, melyet a Megrendelő a megrendelői ajánlatkéréskor nem ismert, illetve annak ismerete tőle laikusként nem volt elvárható, a Kivitelező a munkavégzés helyén a fentiek ismeretében új ajánlatot adhat. Ezen az új ajánlatot a Megrendelő elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Utóbbi esetben Megrendelő a Kivitelezőnek 10.000,- Ft összegű kiszállási díjat, a Szolgáltatónak 1.000,- Ft összegű kényelmi díjat köteles megfizetni.

3.4. Amennyiben egy megrendelői ajánlatkérésre a Megrendelő által az Applikációban megadott határidőn belül legalább három olyan kivitelezői ajánlat érkezik, mely a megrendelői ajánlatkérésben megadott feltételeknek mindenben megfelel, azonban ennek ellenére a Megrendelő egyik ajánlatot sem fogadja el, úgy a Szolgáltatót ebben az esetben is megilleti a legkedvezőbb kivitelezői árajánlat után az 1.2. b) pontban és az 1.3. pontban meghatározott mértékű kényelmi díj.

3.5. A megrendelés kizárólag az Applikáción keresztül lehetséges. A Megrendelő az Applikációban megadja, hogy milyen megrendelői ajánlatkérésre vár kivitelezői ajánlatot .

A megrendelői ajánlatkérés feladása előtt lehetőség van az adatok, feltételek ellenőrzésére. A megrendelői ajánlatkérés feladásával Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy az általa a megrendelői ajánlatkérésben feltüntetett adatokat és kritériumokat ellenőrizte és kifejezetten a feladott megrendelői ajánlatkérésére kíván kivitelezői ajánlat(ok)at kapni.

A Szolgáltató automatikusan eljuttatja a megrendelői ajánlatkérésben feltüntetett információkat a megrendelői ajánlatkérésben a Megrendelő által meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő Kivitelező(k) részére.

3.6. A Szolgáltató a megrendelői ajánlatkérés feladása után 48 órán belül (Azonnali megrendelői ajánlatkérés esetében 2 órán belül) e-mailben visszaigazolja a megrendelői ajánlatkérés adatait, egyben tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megrendelői ajánlatkérésében meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő Kivitelező(ke)t számára megrendelői ajánlatkérését továbbította. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a megrendelői ajánlatkérésben megadott adatokat, a megrendelői ajánlatkérés sorszámát, valamint a Megrendelő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelői ajánlatkérésének tartalmát, annak feladását megelőzően ellenőrizte. Ezeket az adatokat az Applikációban, a „Korábbi ajánlatkéréseim” menüpontban is feltünteti a Szolgáltató.

4. Ajánlatok

4.1. A Szolgáltató által a Megrendelő részéről meghatározott feltételeknek megfelelő Kivitelező számára a megrendelői ajánlatkérés annak feladását követően azonnal elérhetővé válik az Applikációban, melyről valamennyi – a megrendelői ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek megfelelő -Kivitelező az általa megadott e-mail címre a Szolgáltatótól értesítést kap.

4.2. A megrendelői ajánlatkérésre a Kivitelező a Szolgáltató által az Applikációban erre a célra rendszeresített űrlapon ajánlatot adhat, az Applikációban a Megrendelővel üzeneteket válthat, melynek keretein belül az ajánlatkérés adatainak további pontosítása érdekében a megrendelői ajánlatkérés módosítására kérheti a Megrendelőt, illetve az ajánlatadást indokolás nélkül megtagadhatja. Megtagadottnak minősül az ajánlat abban az esetben is, ha a megrendelői ajánlatkérésre a Kivitelező a Megrendelő által a 3.2. pont szerint megadott ajánlati kötöttségi időn belül egyáltalán nem reagál, tehát az ajánlati kötöttségi határidő eredménytelenül telik el, vagyis egyáltalán nem érkezik ajánlat, illetve amennyiben olyan ajánlat(ok) érkez(nek)ik, melyek a megrendelői ajánlatkérésben foglaltakat figyelembe véve teljesíthetetlenek.

Mind az ajánlatkérés, mind az ajánlatkérés adatainak esetleges pontosítása során sem a Megrendelő, sem a Kivitelező nem adhat meg a másik fél számára közvetlen elérhetőséget, vagy olyan tartalmú adatot, melyből az üzenetet küldő fél a fogadó fél elérhetőségére következtethet. Jelen bekezdés értelmében elérhetőség alatt érteni kell különösen – de nem kizárólagosan – a 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott elérhetőségeket. Amennyiben a Megrendelő, vagy a Kivitelező, illetve adott esetben mindkét fél a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, és az ajánlatkérés, illetve az ajánlatkérés esetleges pontosítása során a másik féllel közvetlen elérhetőséget, vagy olyan tartalmú adatot közöl, melyből az üzenetet küldő fél a fogadó fél elérhetőségére következtethet, úgy a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.

A Szolgáltató az üzenetet küldő félnek az Applikációban megadott e-mail címére figyelmeztető üzenetet küld, melyben felhívja a Megrendelő/Kivitelező figyelmét az ÁSZF rendelkezéseinek megszegésére, egyidejűleg tájékoztatja, hogy amennyiben a figyelmeztetés megküldésétől számított 30 napon belül az ÁSZF jelen pontjában foglaltakat ismételten megszegi, úgy a Szolgáltató a Megrendelőt/Kivitelezőt az Applikációból töröli.

4.3. Amennyiben a Megrendelő a Kivitelező ajánlatát elfogadja, úgy a Kivitelező a megrendelői ajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően köteles a munkakezdést a meghatározott időben és módon megkezdeni, kivéve, ha az a 3.3. pontban meghatározott új ajánlatának elfogadásának hiányában tőle el nem várható. Amennyiben akár a Megrendelő, akár a Kivitelező felróható hibájából a megrendelői ajánlatkérésben foglalt munkavégzés meghiúsul, úgy a meghiúsulásért felelős Megrendelő vagy Kivitelező köteles az 1.3. pont szerinti kényelmi díj megfizetésére. Amennyiben mind a Megrendelő, mind a Kivitelező felróható hibája vezet a meghiúsuláshoz, úgy az 1.2. pont szerinti kényelmi díj megfizetésére egyetemlegesen kötelesek.

4.4. A kivitelezői ajánlatnak a Megrendelő által történő elfogadása esetén az Applikációban egymás számára láthatóvá válnak mind a Megrendelő, mind a Kivitelező adatai a könnyebb, célravezetőbb kapcsolattartás érdekében. A kivitelezői ajánlatnak a megrendelői elfogadását követően válik elérhetővé a Kivitelező számára a Megrendelő által megadott munkavégzési helyszín.

4.5. A Kivitelező ajánlati kötöttsége az ajánlatnak a Megrendelő által az Applikációban történt megismerhetőségétől számított 48 óra, amennyiben a Megrendelő által az ajánlatok bevárására rövidebb időtartam került meghatározásra, úgy az ajánlati kötöttség a megrendelői ajánlatkérésben megadott határidő lejártával jár le.

4.6. Amennyiben a Szolgáltató tevékenységének köszönhetően az egymással kapcsolatba került Megrendelő és Kivitelező a jövőben a Szolgáltató közreműködésének igénybevétele nélkül állapodik meg egymással bármilyen jellegű, az Applikációban kiválasztható munka elvégzésére, úgy a Megrendelő és a Kivitelező egyetemlegesen tartozik Szolgáltatónak megfizetni alkalmanként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű kényelmi díjat. Szolgáltató a „kényelmi díj” vonatkozásában bejelentést intéz az Állami Adó,- és Vámhatósághoz, továbbá a „kényelmi díj”-ról számlát állít ki.

5. Felelősség

5.1. Szolgáltató a Megrendelő és a Kivitelező a megrendelői ajánlatkérésben, valamint a kivitelezői ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelő munkavégzés ellátásából, el nem látásából, hibás vagy késedelmes ellátásából eredő esetleges károkért semmiféle felelősséget nem vállal, azt a Megrendelő és a Kivitelező egymással szemben érvényesítheti.

5.2. Szolgáltató nem felel a kivitelező oldalán, a munkálatok elősegítése céljából közreműködő harmadik személyek által okozott károkért. Amennyiben a Kivitelező a megrendelői ajánlatkérés teljesítéséhez más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

5.3. Az Applikációban található tartalom, megrendelői ajánlatkérések, az azokra érkező kivitelezői ajánlatok, a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat, megrendelői ajánlatkéréseket és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel mind a megrendelői ajánlatkérésekkel, mind az ajánlatokkal kapcsolatos információk, igények – közvetlenül a Megrendelő, valamint a Kivitelező adatszolgáltatásából – származnak, ezért a Szolgáltató sem a megrendelői ajánlatkérések, sem az azokra adott ajánlatok tartalmáért, aktualitásáért, sem a Megrendelő, sem a Kivitelező elérhetőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

5.4. A Megrendelő, illetve a Kivitelező az alábbi esetekben kötbért kötelesek fizetni a Szolgáltatónak.

 • a Kivitelező a saját ajánlata 30 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak, amennyiben a Megrendelő által megadott, a munkavégzés helyszínéül szolgáló területre (továbbiakban: munkavégzés helye) egy órán túli késéssel, vagy egyáltalán nem érkezik meg, mely kötbérből Szolgáltató a Kivitelező ajánlata 15 %-ának megfelelő összegű kupont biztosít a Megrendelőnek, mely a következő megrendelői ajánlatkéréskor íródik jóvá;
 • a Megrendelő ajánlatkészítési,-és kiszállási díjat (10.000 Ft) illetve kényelmi díjat (1.000 Ft) mint kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak, amennyiben a munkavégzés helyén egy órán túli késéssel, vagy egyáltalán nem érkezik meg, így a kivitelező a munkavégzést megkezdeni nem tudja, mert a Megrendelő a munkavégzés helyét egyáltalán nem vagy csak jelentős késéssel adta át a Kivitelezőnek.
 • a Megrendelő ajánlatkészítési (2.000 Ft) illetve kényelmi díjat (1.000 Ft) mint kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak, amennyiben az ajánlat elfogadását követően visszamondja a megrendelést

6. Fizetés és számlázás

6.1. A Megrendelő a kényelmi díjat a Szolgáltató részére köteles megfizetni a megrendelői ajánlatkérésben foglalt feltételeknek megfelelően elvégzett munka befejeztével, mely díjról a Szolgáltató számlát állít ki.

6.2. A 6.1. pontban rögzített számlakiállítás feltétele, hogy az elvégzett munkát mind a Megrendelő, mind a Kivitelező az Applikációban jóváhagyja, illetve amennyiben az elvégzett munkával kapcsolatban az 2.9. pont értelmében panaszeljárásra kerül sor, úgy a panaszeljárás lezárását követően kerül sor a számlakiállításra.

6.3. A Kivitelező által kiállított számlát a Megrendelő 8, azaz nyolc, a Szolgáltató által kiállított számlát 15, azaz tizenöt napos határidővel köteles kiegyenlíteni. A Szolgáltató által a Megrendelő részére kiállítandó számla a Kivitelező által az Applikáción keresztül a Szolgáltató részére megküldött kivitelezői számla alapján kerül kibocsátásra, és az elektronikus üzenet formájában kerül kézbesítésre a Megrendelő részére.

6.4. A Megrendelőnek bankkártyás fizetés és banki átutalás útján van lehetősége kiegyenlíteni a kényelmi díjjal növelt kivitelezői munkadíjat a Szolgáltató részére. Bankkártyás fizetés esetén a kényelmi díj megfizetése a SimplePay Szolgáltatás és Fizetési Rendszer (továbbiakban: SimplePay) rendszeren keresztül történik. Ennek során a Megrendelő regisztrálja a bankkártyáját/bankkártyáit az Applikáción keresztül a SimplePay rendszerébe. A bankkártya regisztrálásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy minden további kényelmi díjjal növelt munkadíj, illetve adott esetben a 4.6. pont szerinti kényelmi díj a regisztrált bankkártya/bankkártyák terhére kerüljön kiegyenlítésre.

A SimplePay nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyköteles szolgáltatásnak.

7. Elállás

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés h) pontjának értelmében a Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg. Ebben az esetben a sürgős munkálatok időtartama 14 naptári nap. Ezen pont rendelkezéseit – így különösen a határidőre vonatkozó megállapítást – az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten tudomással veszi. Amennyiben a Megrendelő a 14 naptári napos határidőn belül indokolás nélkül eláll, úgy a Megrendelőnek 2.000,- Ft összegű ajánlatkészítési , a Szolgáltatónak 1.000,- Ft összegű kényelmi díjat köteles megfizetni.

7.3. Amennyiben nem a 7.1. pont szerinti sürgős munkálatok elvégzését kívánja a Megrendelő a megrendelői ajánlatkérésében meghatározott időtartam szerint, úgy az indokolás nélküli elállásának esetén a 15. naptári naptól kezdődően a Megrendelőnek 1.000,- Ft összegű ajánlatkészítési , a Szolgáltatónak szintén 1.000,- Ft összegű kényelmi díjat köteles megfizetni.

7.2. A Megrendelő, illetve a Kivitelező a Szolgáltatóval szemben kizárólag a Szolgáltató késedelmével, vagy súlyos szerződésszegésével kapcsolatban gyakorolhatja elállási jogát, és kizárólag az elállás tényének és az elállás jogalapjának egyértelmű megjelölését tartalmazó egyoldalú jognyilatkozatnak a Szolgáltató részére történő kézbesítésével.

8. Panaszkezelés

8.1. Mind a Megrendelő, mind a Kivitelező a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval az Applikációban erre a célra rendszeresített felületen veheti fel a kapcsolatot, terjesztheti elő panaszát.

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

8.2. A Szolgáltatónál panasz kizárólag a Szolgáltató érdekkörében felmerült, és abban orvosolható problémával lehet kapcsolatos, mint például az Applikáció zökkenőmentes működése, a megrendelői ajánlatkérések, az azokra érkezett ajánlatok kezelésének hatékonysága. Sem a Megrendelő, sem a Kivitelező a másik fél személyével, kommunikációs stílusával, megjelenésével, stb. kapcsolatban a Szolgáltatónál panasz nem terjeszthető elő, illetve az ezekkel kapcsolatban előterjesztett panasz érdemi kivizsgálására a Szolgáltató nem köteles. A Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát a panasz beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 15 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

8.3. A Szolgáltatónál panasz kizárólag írásban terjeszthető elő a 8.1. pontban rögzítettek szerint.

8.4. Amennyiben a Megrendelő, illetve a Kivitelező panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására a 8.2. pontban megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Megrendelő, valamint a Kivitelező az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 • Budapest Főváros Kormányhivatala
 • Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
 • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
 • Telefonszám: +36-1 450-2598
 • E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
 • Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszám: +36 (1) 488-2131
 • Fax szám: +36 (1) 488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

10. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

11.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal és Applikáció biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal és az Applikáció használata feltételezi a Megrendelő és a Kivitelező részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra, illetve az Applikációra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt, illetve a Kivitelezőt terheli a számítógépe, mobiltelefonkészüléke, illetve az azokon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon és az Applikáción törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Megrendelő, vagy a Kivitelező által feltöltött tartalmak törlésére.

11.4. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

11.5. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás tényéről, tartalmáról, a módosítás hatálybalépésének napáról a Megrendelőt, valamint a Kivitelezőt email útján értesíti. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a Szolgáltató a Weboldalon a módosítás hatálybalépésének napját megelőző három munkanapon belül közzéteszi.

Budapest, 2021. február 04.